top of page

shreepaada shree vallabha charitamrutam

Name                  Chapter No:       Status

Arun Kumar                1 & 2

Surekha                       3 & 4

Sudhanva                    5 & 6

Anushree                     6 & 7

Sangamesh                 8 & 9

Bhavyashree              10 & 11

Manohar                     12 & !3

Kranthi                        14 & 15

Riya                              16 & 17 

Shilpa                          18 &  19

Sairam Datta              20 & 21

 Jay Gopal                   22 & 24

 Deepu                       25 & 26

Mayukh                      27 & 28

Narendra                   28 & 29

Kavitha                       30 & 31

Dheeraj                      32 & 33

Varun                         34 & 35

Shanthi                      36 & 37

Santosh                     38 & 39 

Malatesh                   40 & 42

Punitha                      43 & 44

 Sriram                        45 & 46

 Deepa                        47 & 48

Prashant                     49 & 50

Sudeepthi                   51 & 52

Rohit                            53 & 54

Ravindra                     55 & 56

Anikashree                 57 & 58

Anil Desai                   59 & 60

Radhika                      61 & 62 

Srilatha                       63 & 64

Raghu                         65 & 66

 Sridhar                       67 & 68

 Chandana                  69 & 70

Archana                      71 & 72

Madhu                        73 & 74

Bhuvana                     75 & 76

Prasanna                    77 & 78

Upendra                     79 & 80

Ravi                             81 & 82

Vijay                            83 & 84 

 NAME                        85 & 86

NAME                        87 &  88

bottom of page